Ons skep ‘n kontantvrye ruimte

Kaartfasiliteite is by die kerkkantoor beskikbaar

Snapscan

Elektroniese oorbetaling

Geloofsentrum Universitas
Absa
Tjekrekening
Rekeningnommer: 157 058 0066
Takkode: 632005